Regulamin

REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz prawa i obowiązki uczestników oraz organizatora konferencji pod nazwą: Charytatywna Konferencja Biznes 2.0 ., dalej zwany jest Regulaminem.

1.2. Organizatorem Konferencji jest NF Group Sp z o.o. z siedzibą w: 40-750 Katowice, ul. Franciszka Zabłockiego 54/19, zwani w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.3. Konferencja, odbywa się w terminie 24.09.2022 w Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji, wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, do dnia rozpoczęcia Konferencji.

1.4. W ramach konferencji mogą odbywać się sesje edukacyjno-mentoringowe, prelekcje. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej https://konferencjabiznes20.pl

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. 

1.6. Wszystkie informacje dotyczące Konferencji oraz zawiadomienia o ewentualnych zmianach niniejszego Regulaminu publikowane będą na stronie konferencji https://konferencjabiznes20.pl

1.7. W przypadku zdarzeń losowych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora – zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, epidemii, klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, dopuszcza się możliwość zmiany założeń i formy organizacji Konferencji, a także terminu i miejsca Konferencji

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

2.1. Udział w Konferencji możliwy jest w charakterze Uczestnika.

2.2. Udział w Konferencji jest płatny wg cennika opublikowanego na stronie konferencji.

2.3. Liczba dostępnych biletów jest ograniczona.

2.4. Uczestnictwo w Konferencji możliwe będzie w różnych wariantach, które zostaną opisane na stronie internetowej Konferencji.

2.5. Organizator potwierdzi rejestrację zwrotną wiadomością e-mail z załączonym biletem.

2.6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

2.7. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

2.8. Rejestracja trwa w terminie 11.08.22 do dnia Konferencji lub do wcześniejszego wyczerpania puli biletów. 

2.9 Zmiana danych zarejestrowanego Uczestnika powinna zostać zgłoszona przed Konferencją na adres kontakt@expertia.com.pl, ponieważ na podstawie listy Uczestników nastąpi weryfikacja osób wpuszczanych na Konferencję.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji / Zwrot biletów

3.1. Bilet na konferencję można zwrócić do 14 dni od daty zakupu, lecz nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Przy zachowaniu tego terminu Organizator zwróci Uczestnikowi wpłatę.

3.2. Wpłata zostanie przekazana na konto, z którego opłacono bilet.

 

§4. Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacje i uwagi Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane pisemnie lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@expertia.com.pl

4.2.  Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia wszelkich uwag i wniosków w terminie 14 dni od doręczenia ich Organizatorowi.

4.3. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.

4.4. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§5. Dane osobowe

5.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NF Group Sp z o.o. z siedzibą w: 40-750 Katowice, ul. Franciszka Zabłockiego 54/19 (dalej jako „Administrator”).

5.3.  Dane Uczestników mogą być przekazane do podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, operatorzy płatności internetowych. 

5.4. Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.

5.5. Każdy Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Skargę należy złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

§6. Wizerunek uczestników

6.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację, utrwalenie i udostępnienie przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora wydarzeń z ich udziałem, w tym ich wizerunków i wypowiedzi w trakcie Konferencji. 

 

6.2. Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku Uczestników w trakcie Konferencji. Akceptacja Regulaminu stanowi zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku. 

 

6.3. Organizator uprawniony jest do wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku Uczestników zarejestrowanych podczas Konferencji.

 

6.4. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć i nagrań z Konferencji poprzez stosowane kanały marketingowe, a w szczególności wyświetlanie i odtwarzanie w przeglądarkach internetowych, portalach społecznościowych (np. Facebook), internetowych serwisach video (np. YouTube), umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora, a w szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych i szkoleniowych.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.

 

7.2. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. 

 

7.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 

 

7.4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeostwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) 

Darowizna na projekty: „Edukacja dzieci ulicy w Ghanie” i „Edukacja podopiecznych w polskich domach dziecka”.

„Edukacja podopiecznych z polskich domów dziecka”

Według danych GUS w Polsce 71 515 dzieci objętych jest pieczą zastępczą.
Wychowankowie polskich domów dziecka choć mają dostęp do powszechnej edukacji, często jest ona ograniczona względami finansowymi i technologicznymi, więc nie mają oni równych szans przy starcie w dorosłość.
Problem edukacji podopiecznych z domów dziecka obnażyła pandemia.
Okazało się, że w domach dziecka brakowało komputerów niezbędnych do zdalnej nauki. Bywało, że w kilkunastoosobowej placówce był jeden, bądź dwa komputery, przez co nauka była praktycznie niemożliwa.
Omenaa Foundation przekazała wtedy blisko 500 komputerów domom dziecka, a dziś wpiera placówki finansując dzieciom sprzęt komputerowy, pomoce naukowe, dodatkowe zajęcia językowe, korepetycje, a także pomaga pełnoletnim podopiecznym opuszczającym placówki wychowawcze w znalezieniu pracy, proponując im kursy i warsztaty doszkalające, co pozwala im na szybsze usamodzielnienie się.

„Dzieci Ulicy w Ghanie”

Inwestując w edukację dzieci i wsparcie dla lokalnej społeczności, odnosimy o wiele większe rezultaty. Zwykłe przekazanie pieniędzy potrzebującym niesie pomoc krótkoterminowo. My stawiamy na budowę i doposażanie szkół, żeby podopieczni mieli szansę trwale zmienić swoje życie. Dzięki temu będą mogli w przyszłości wydostać się ze środowiska biedy i ulicy.

We wrześniu 2021 została otwarta szkoła KIDS HAVEN SCHOOL, którą wybudowała fundacja Omeny Mensah. 

Chcemy dawać dzieciom szansę na normalne dzieciństwo i na lepszą przyszłość. Wierzymy, że każdy mały mieszkaniec Ghany zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo i ma prawo do edukacji, która daje szansę na lepsze życie.

Naszym marzeniem jest to, aby część z nich mogła w przyszłości studiować w Europie.