REGULAMIN

Postanowienia OgóIne 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest NF GROUP sp. z.o.o.  z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska, 40-584, Polska NIP:6342952971, REGON:382722987, zwanej dalej EXPERTIA. Kontaktowy nr telefonu: +48 794 244 473
 2. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism i newsletterów należących do EXPERTIA oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez EXPERTIA. 

Dane Osobowe 

 1. W czasie korzystania z serwisów należących do EXPERTIA możesz zostać poproszony/-a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. 

Subskrypcja bezpłatnych czasopism i SMS-ów 

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism i/lub SMS-ów należących do EXPERTIA wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail lub numeru telefonu. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej EXPERTIA i/lub do bazy numerów telefonicznych EXPERTIA.
 2. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala EXPERTIA zwracać się do czytelników po imieniu. Numer telefonu umożliwia wysyłanie wiadomości informacyjnych i marketingowych. 

Zamawianie usług i produktów 

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez EXPERTIA wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje operator płatności (np. PayU). W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami. 

Przyjmowanie i realizacja zamówień 

 1. EXPERTIA prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach EXPERTIA zamieszcza na stronie konferencjabiznes20.pl Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę konferencjabiznes20.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań techniczny.
 3. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OSX
 4. Procesor: 1 GHz;
 5. RAM: 1 GB pamięci RAM;
 6. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
 7. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
 8. Sterowanie: klawiatura, mysz;
 9. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s;
 10. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
 11. Do dokonywania zakupów w EXPERTIA niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 12. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez EXPERTIA urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, EXPERTIA może uniemożliwić dostęp do tych danych
 13. Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej EXPERTIA jest nieodpłatne.
 14. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do EXPERTIA zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług z EXPERTIA. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez EXPERTIA potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, EXPERTIA przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między EXPERTIA a Klientem za zawartą. 
 15. Zawierając umowę sprzedaży z EXPERTIA i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie rachunków przez EXPERTIA w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 16. Zgoda na udostępnienie rachunków w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania rachunków w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie rachunków w formie elektronicznej nie wyłącza prawa EXPERTIA do wystawiania i przesyłania rachunków w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej EXPERTIA przekaże Klientowi rachunek w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiony rachunek.
 17. EXPERTIA wystawi rachunek do 14 dni od zrealizowania zamówienia. EXPERTIA wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie elektronicznej zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 18. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, EXPERTIA zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 19. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie 10 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. EXPERTIA czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, EXPERTIA dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.
 20. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, EXPERTIA dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 10 powyżej.
 21. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części EXPERTIA dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji „Zwrot należności Klientom”
 22. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym mowa w ustępie 7 powyżej, EXPERTIA anuluje złożone zamówienie.
 23. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę – zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji: „Zwrot należności Klientom”.
 24. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w EXPERTIA.
 25. Zasady sprzedaży Kursów multimedialnych, E-booków i Audiobooków mp3 uregulowane są w sekcji „Zasady sprzedaży plików elektronicznych”. 

Zasady sprzedaży plików elektronicznych 

 1. Zamówienie obejmujące Kursy multimedialne, E-booki lub Audiobooki mp3 nie łączy się z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w sklepie EXPERTIA, tworząc oddzielny koszyk. Poszczególne zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego E-booka lub Audiobooka mp3.
 2. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
 3. Realizacja zamówienia zawierającego Kurs multimedialny, E-booka lub Audiobooka mp3 rozpoczyna się po otrzymaniu przez EXPERTIA potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 4. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty: karta kredytowa lub przelew elektroniczny.
 5. Wszystkie ceny Kursów multimedialnych, E-booków i Audiobooków mp3 zamieszczone na stronie konferencjabiznes20.pl podawane są w złotych polskich i są cenami brutto bez VAT, gdyż EXPERTIA nie jest podmiotem zarejestrowanym do VAT.
 6. Po otrzymaniu przez EXPERTIA potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 48 godzin, EXPERTIA prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta podany przy zamówieniu, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego Kurs multimedialny, E-booka lub Audiobooka mp3. Pobranie Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3 może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy”.
 7. Wraz z informacją, o której mowa w ustępie 6 powyżej, zostanie udostępniony rachunek w formie elektronicznej.
 8. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, EXPERTIA informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, EXPERTIA dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 9. EXPERTIA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres).
 10. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy opłaconej przez Klienta, EXPERTIA dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 12. Zasady korzystania z Kursów multimedialnych, E-booków i Audiobooków mp3: zakup upoważnia do korzystania z Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3 przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez EXPERTIA lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Kursu multimedialnego, E-booka, Audiobooka mp3, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 13. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
 14. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 jest uszkodzony,
 15. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),
 16. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny
 17. w ciągu 48 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3.

  W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość na adres: kontakt@expertia.com.pl oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. EXPERTIA, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie mają zastosowanie odpowiednio postanowienia pozostałych punktów Regulaminu. 

Regulamin wydarzeń na żywo

 1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany programu, modyfikacji wybranych atrakcji bez podania przyczyny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia – zmiany terminu wydarzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (tzw. ‘”Siła wyższa”). Są to m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa, strajki). W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Uczestnik może użyć bilet wstępu w nowym, wskazanym przez Organizatora terminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odmówienia wstępu posiadaczowi biletu, bądź usunięcia dowolnego uczestnika z miejsca wydarzenia. (osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających, niebezpieczne dla pozostałych uczestników, naruszające ogólny porządek itd.) bez podania przyczyny.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników wydarzenia (kradzieże, zgubienia, zniszczenia itp.).
 5. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego powiadomienia, z przyczyn za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji źródła zakupu biletu uczestnika.
 8. Bilety są jednorazowego użytku (tylko na dane wydarzenie, dla wyznaczonych osób) i nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 9. Na wydarzeniu jest bezwzględny zakaz wstępu ze zwierzętami.
 10. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy.
 11. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń zarządzeń osób odpowiedzialnych za organizację wydarzenia.

Niezapowiedziane Wiadomości 

 1. EXPERTIA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Regulaminem.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości EXPERTIA rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów EXPERTIA.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych EXPERTIA. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie. 

Jawne Dane Osobowe 

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do EXPERTIA przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. EXPERTIA nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników strony przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania im nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Regulaminowi. 

Inne formularze 

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do EXPERTIA i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez EXPERTIA nie podlegają Regulaminowi. 

Cookies (Ciasteczka) 

 1. Niektóre obszary serwisów należących do EXPERTIA mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 3. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów. 

Reklamacje

 1. EXPERTIA zobowiązana jest do wydania produktu bez wad.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w ofercie produktu.
 3. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien napisać wiadomość na adres kontakt@expertia.com.pl, a następnie odesłać produkt do EXPERTIA. EXPERTIA odbierze reklamowany towar za pośrednictwem kuriera opłaconego przez EXPERTIA.
 4. EXPERTIA jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży z EXPERTIA. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 5. EXPERTIA niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 6. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność EXPERTIA z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Nie dotyczy to zakupu bilety na wydarzenia odbywające się na żywo, a jedynie zakupów fizycznychi kursów online..
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając wysyłając stosowną wiadomość na adres: kontakt@expertia.com.pl
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do EXPERTIA niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 4. Zwrot towaru do EXPERTIA można dokonać za pośrednictwem kuriera opłaconego przez EXPERTIA. 
 5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. EXPERTIA dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta EXPERTIA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Zwrot należności klientom 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących EXPERTIA do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz EXPERTIA, zwrot ten następuje w następujących terminach:
 2. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez EXPERTIA;
 3. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy” , punkt 6;
 4. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
 5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu ustalonego wspólnie z Klientem kanału płatności. 
 6. EXPERTIA nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 7. W przypadku wystawienia rachunku korygującego, rachunek zostanie wystawiony przez EXPERTIA w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Rachunek zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

Partnerzy 

 1. Regulamin nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do EXPERTIA. W przypadku pytań proszę pisać: kontakt@expertia.com.pl 

Wyłączenie Odpowiedzialności 

 1. Stworzyliśmy stronę konferencjabiznes20.pl, aby inspirować ludzi do wprowadzania zmian w swoim życiu.
 2. Mimo, że prezentujemy tu książki i praktyczne rozwiązania prowadząc blog, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co opisujemy.
 3. Porady, które publikujemy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
 4. Zawarte w konferencjabiznes20.pl nasze artykuły zawsze zgadzają się z przyjętą przez nas opinią i tym właśnie są – opinią. Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią przyjętą przez nas.

 

Zespół Expertia